Udskriv
PDF

Vilkår og priser

Jeg har overenskomst med sygesikringen, hvilket betyder at mine klienter kan få tilskud til psykologbehandling fra det offentlige, såfremt der gennem lægen er givet en henvisning til psykolog. - Behandlng foregår her udelukkende i Billund

Problematikker der giver ret til henvisning er:

1. Røveri-, volds- ogvoldtægsoffre, 2. Trafik- og ulykkesofre, 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer, 4. Personer ramt af en alvorlig invaliderende sygdom, 5. Pårørende til personer, der er ramt af en alvorlig invaliderende sygdom 6. Pårørende ved dødsfald 7. Personer, der har forsøgt selvmord 8. Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Psykologhjælp kan ydes forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsendt til abortsamrådet. 9. Personer, der inden det fyldte 18 år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb 10. personer med let til moderat depression fra 18 år og opefter. 11. Personer med let til moderat angst imellem 18 og 38 år.

Pris v. lægehenvisning: Se nettet

Nb. Hvis du herudover er medlem af Sygesikringen Danmark er der tilskud ca 200 kr.

 

Ved egenbetaling er prisen kr. 1.050 kr. pr behandliing/ 45 min.

Priser for konsulent/supervisor funktioner:

Gruppesupervision 2.000 kr. pr. time

Individuel supervision 1.200 kr.

 

Betaling foregår normalvis kontant/dankort/mobil pay fra gang til gang.

Husk altid sygesikringskort. 

 

Persondata-politik

I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt og påbudt af Psykolognævnet samt Sundhedsloven at jeg fører journal, - noterer og behandler oplysninger om dig. 

 1. Hvilke oplysninger behandler jeg?

I forbindelse med din behandling på klinikken noteres oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som jeg efter lovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i Psykologloven af 1.7.2017, kap. 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Ud over de helbredsoplysninger der noteres om dig, kan jeg modtage helbredsoplynsinger om dig fra andre sundhedspersoner, f. eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kap. 9. 

Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Jeg har pligt til at sørge for at opbevarer dine oplysninger sikkert og fortroligt og har aftaler med mine samarbejdspartnere (it-firma, revisor, m.v.) om det samme.

Der kan også registreres andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplynsinger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. litra b og f. 

2. Videregivelse af oplysninger

Efter sundhedsloven har jeg tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken, f.eks. jobcenter eller sociale myndigheder, må som udg. pkt. kun ske med dit samtykke. - Der skal undtages herfra, hvis der foreligger åebenbar fare for klienten eller andre. Jeg vil normalt gennemgå og drøfte det jeg sender ud af huset inden afsendelsen. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i lovgivningen ske videregivelse uden samtykke. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kap. 9 samt "Etiske principper for Nordiske Psykologer".

De oplysninger jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidler i det omfang, der er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f. eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandling til den, der skal betale.

3. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares minimum i det tidsrum, der er fastlagt af styrelsen for Patientsikkerhed. det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen. Jf. Journalbekendtgørelsens § 15 stk. 2. Journalen kan dog opbevares længere. Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring/revision.

Utilsigtede hændelser

Oplever du noget går galt i forbindelse med din eller dine pårørendes behandling. 

Når noget går galt i sundhedsvæsenet taler man om en utilsigtet hændelse. Såfremt du har været ude for en en utilsigtet hændelse kan du indberette den ved at gå ind på www.stps./uth og følge vejledningen: - Skriv i skemaet hvad der er sket, og hvor det skete - gerne så detaljeret som muligt. Sundhedspersonalet bruger oplysningerne til at finde ud af, hvordan man kan forhindre, at det sker for andre.  - Du kan vælge at være anonym. Du kan også skrive navn og tlf nummer.

Hvis du har skrevet dine kontaktoplysninger kan du blive kontaktet af en sagsbehandler. Hændelsen skal bruges til læring der, hvor den har fundet sted. 

Hændelsen vil blive anonymiseret og sendt til Styrelsen for patientsikkerhed som bruger de utilsigtede hændelser til læring i sundhedsvæsenet generelt. 

Klage og erstatning

At sende en beskrivelse af en utilsigtet hændelse er ikke det samme som at søge ersatning eller indgive en formel klage over sundhedsvæsenet. 

Læs mere om dine muligheder for at klage på www.stp.dk eller at søge erstatning på www.pebl.dk